Back to the top

Algemene voorwaarden

Deze algemene (ticket)voorwaarden van Stichting Leveroy Dance Events, gevestigd te Luitstraat 1, 6091 PH Leveroy (KvK-nummer 54764424), verder te noemen ‘de organisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers het evenement “Zomerfestijn Leveroy” en “Outrageous Festival” en/of door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (verder te noemen: de ‘evenementenlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2   De organisatie van het evenement en/of de beheerders van de evenementenlocatie kunnen huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementenlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3   De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4   De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.5   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker wijst de organisatie uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 Aanschaf tickets

2.1   De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij een door de organisatie ingeschakeld verkoopadres.

2.2   Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3   Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.4   De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets. De bezoeker is verplicht om zich aan het door de organisator gestelde maximum te houden.

2.5   Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel 3 Tickets en toegang

3.1   De bezoeker dient bij het betreden van de evenementenlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2   Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementenlocatie. De parkeerterreinen van het evenement zijn slechts toegankelijk voor voertuigen van bezoekers in het bezit van een geldig toegangsbewijs tot het evenement.

3.3   De tickets worden voor aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.4   De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1   Bezoekers betreden de evenementenlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2   De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

4.3   Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

4.4   De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

4.5   De organisatie wijst de bezoeker erop dat zelfs bij een volledige implementatie van passende beschermings- en hygiënemaatregelen alsmede het naleven van alle redelijke hygiënemaatregelen, er altijd een risico voor de bezoeker blijft bestaan op besmetting met het coronavirus (COVID-19) of een ander pathogeen organisme, zoals maar niet beperkt tot SARS, MERS, etc. Indien de bezoeker toch besmet raakt, dan is de organisatie niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement

5.1   De organisatie kan het evenement verplaatsen naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, overheidsmaatregelen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, zoals maar niet beperkt tot Covid-19, SARS, MERS, andere ziekten, quarantaines etc. of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden.

5.2   Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht anders dan vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan door de organisatie wordt verplaatst naar een andere datum, dan blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker verhinderd zijn om het evenement op de nieuwe datum te bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij het verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 tegen restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs zoals vermeld op het ticket, verminderd met orders-, en servicekosten, welke ticket de bezoeker via het officiële verkooppunt hierboven heeft aangeschaft. Restitutie als bedoeld in dit artikel 5.3 zal plaatsvinden op een door de organisatie aangegeven wijze en uiterlijk 3 (drie) maanden na de datum van het oorspronkelijk geagendeerde evenement en alleen nadat de bezoeker binnen 4 (vier) weken na de aankondiging door organisatie van de nieuwe datum van het evenement een geldig ticket bij het verkooppunt hierboven heeft ingeleverd. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. De bezoeker heeft daarnaast geen aanspraak op (vervangende) toegang tot een ander evenement en/of een tegoedbon.

5.3   Indien het evenement voordat het heeft plaatsgevonden als gevolg van of in verband met overmacht vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan door de organisatie wordt verplaatst naar een andere datum, dan blijft het ticket voor deze nieuwe datum geldig. Mocht de bezoeker op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan zal hij dit binnen een door de organisatie vastgestelde termijn aan de organisatie en/of het verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 kenbaar maken. De bezoeker die het ticket heeft aangeschaft bij het verkooppunt hierboven en verhinderd is op de nieuwe datum, heeft dan recht restitutie ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs zoals vermeld op het ticket, verminderd met orders-, en servicekosten. Restitutie zal plaatsvinden uiterlijk 1 (één) maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement en alleen nadat de bezoeker een geldig en onbeschadigd ticket bij het (voor)verkooppunt hierboven heeft ingeleverd. Indien de bezoeker na verloop van 1 (één) maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement de organisator en/of het (voor)verkooppunt kenbaar maakt dat hij van geen gebruik meer wil maken van een nog geldige tegoedbon, dan zal restitutie plaatsvinden op een door de organisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

5.4   Indien het evenement voordat het heeft plaatsgevonden als gevolg van of in verband met overmacht vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan door de organisatie wordt geannuleerd en dus niet kan worden verplaatst naar een andere datum, dan heeft de bezoeker die het ticket heeft aangeschaft bij het verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 hierboven recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs zoals vermeld op het ticket, vermeerderd met orders-, en servicekosten. Restitutie plaats zal vinden uiterlijk 3 (drie) maanden na de datum van het geannuleerde evenement en alleen nadat de bezoeker een geldig en onbeschadigd ticket bij het (voor)verkooppunt hierboven heeft ingeleverd. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Artikel 6 Huisregels

6.1   Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementenlocatie te verwijderen.

6.2   Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij twijfel kan om identificatie gevraagd worden.

6.3   Bij betreding van het evenement kan de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.4  De organisatie kan bij betreding van het evenement een gezondheidscheck uitvoeren om te voldoen aan haar (al dan niet) wettelijke verplichtingen.

6.5  Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname apparatuur zijn niet toegestaan.

6.6   Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbacks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs (hieronder vallen ook Lachgas patronen en -openers), vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.8   Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

Artikel 7 Betaalinstrumenten

7.1   Voor de betaling van consumpties tijdens het evenement moeten bezoekers gebruik maken van de hiervoor bestemde betaalinstrumenten (waaronder betaalchips, betaalpassen, munten, etc.) die door de organisatie ter beschikking worden gesteld. Met de betaalinstrumenten kunnen bezoekers uitsluitend betalen voor eten en drinken (consumpties) gedurende het evenement op de evenementenlocatie en aangeboden door de cateraars zoals aangewezen door de organisatie. Uitzondering hierop vormt de verkoop van sigaretten, merchandise en lockerverhuur.

7.2   De betaalinstrumenten zijn te verkrijgen bij de kassa’s op de evenementenlocatie en kunnen bij de kassa’s en de daartoe bestemde automaten worden verkregen. Creditcards en coupures van 200 en 500 euro worden niet geaccepteerd.

7.3   Het tegoed aan betaalinstrumenten vervalt automatisch na afloop van het evenement.

7.4   De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van betaalinstrumenten.

7.5   Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalinstrumenten (tijdelijk) stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 8 Privacy en persoonsgegevens

8.1   Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt.

8.2   De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.3   Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

8.4   Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door de organisatie geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

8.5   Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

8.6   Ten behoeve van de veiligheid van de bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1   Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2   Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.